Polityka prywatności funpage’u

Polityka Prywatności odnosi się do naszego Fanpage’a na portalu Facebook i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 1. Co to są dane osobowe ?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamości tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

§ 2. Skąd uzyskujemy Twoje dane osobowe ?

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie naszego Fanpage poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” lub „obserwuj” Fanpage, pozostawienie komentarza pod postem lub pozostawienie kontaktu w formularzu pod reklamami. Zasady panujące na Fanpage ustala EURO CARDIO sp. z o.o., natomiast zasady korzystana z serwisu Facebook określa jego regulamin.

Mając na względzie reguły portalu Facebook będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko, zdjęcie oraz informacje ogólne umieszczone w Twoim profilu jako dane „publiczne”, a także dane które pozostawisz nam w formularzu kontaktowym.

Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook na warunkach określonych pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§ 3. Kto jest Administratorem Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Sylwia Ostrowska – kierownik przychodni EURO CARDIO, której właścicielem jest EURO CARDIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Numer telefonu: +48 22 270 12 88, e-mail: ecardiopl@gmail.com

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage oraz Reklamach przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

Administratorem Twoich danych jest także serwis Facebook Ireland Ltd. Zakładając konto w serwisie Facebook zaakceptowałeś regulamin serwisu (zawarłeś z serwisem nienegocjowalną umowę), co uprawnia Cię do korzystania z Facebooka. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza Twoje dane osobowe możesz znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

§ 4. Jak chronimy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Wskazujemy, że dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Niezależnie od stosowanych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych także Facebook stosuje swoje zabezpieczenia.

W celu uzyskania informacji temat stosowanych przez Facebook zabezpieczeń skontaktuj się z serwisem:

przez Internet pod linkiem: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586

drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

§ 5. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych ?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych w RODO sytuacjach);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 6. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Podstawa? prawna? przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu administrowania i zarządzania Fanpage, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania kierowane do nas udzielania w formie prywatnych wiadomości, prowadzenia z Tobą konwersacji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, udostępniania postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage, marketingowym polegającym na informowaniu o naszej działalności oraz o naszych usługach za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

§ 7. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe ?

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

Po zakończeniu kontaktu z Tobą (udzieleniu odpowiedzi na zapytanie), dane mogą być archiwizowane. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji danych, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

prowadzenia/istnienia Fanpage, okres w którym nas obserwujesz lub okres w którym posiadasz konto w serwisie społecznościowym Facebook. W każdej chwili możesz przestać, obserwować nasz Fanpage, jednakże wiązać się to będzie z brakiem dostępu do treści tam umieszczonych. Możesz też usunąć komentarze znajdujące się na naszym Fanpage bądź usunąć konto w serwisie Facebook.

§ 8. Komu możemy udostępnić Twoje dany osobowe ?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a mianowicie upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom Administratora, a także upoważnionym pracownikom i współpracownikom podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora (przede wszystkim świadczące usługi prawnicze, związane z prowadzeniem Fanpage etc.), przy czym takie podmioty przetwarzają? dane na podstawie umowy z Administratorem, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook. W razie zaistnienia takiej potrzeby udostępnimy Twoje dane organom państwowym.

Zgodnie z regulaminem Facebooka Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych, którzy przystąpili do Tarczy Prywatności – Privacy Shield, odbiorcy Ci w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, gwarantują poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

  Dodatkowe Informacje:

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

  I. Definicje i informacje ogólne

  Administrator – Administratorem danych osobowych jest Sylwia Ostrowska – kierownik Przychodni Euro Cardio w Euro Cardio sp. z o.o. , ul. Nowogrodzka 31, 00-511, Warszawa.

  (KRS: 0000498139, NIP: 7010425354, REGON: 147327394).

  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  Dane – wszelkie treści i informacje, podawane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu lub realizacji Umowy, w tym dane osobowe.

  Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Administratora dostępny na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ecg3d/.

  Klient ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera Umowę z Administratorem.

  Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

  Polityka Prywatności ― oznacza niniejszy dokument.

  Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).

  Profilowanie – oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

  Serwis ― strona internetowa http://e-cardio.pl/ oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ecg3d/, konto Instagram dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/panizdrowko/

  Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniany w Internecie przez serwer WWW.

  System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

  Użytkownik – pod pojęciem Użytkownika rozumiemy każdą osobę odwiedzającą Serwis, przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

  Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, że ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności i cookies.

  Informujemy, że działamy zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO,
  • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.),
  • ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zwaną dalej: u.ś.u.d.e.,
  • ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.), zwaną dalej: Prawem telekomunikacyjnym.

  II. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika oraz ich zakres

  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO.

  2. Administrator zbiera różnorodne dane nieosobowe i osobowe o Użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
  1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię i nazwisko, nazwę oraz NIP (opcjonalnie), wizerunek, głos.
  2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail.

  3.Administrator za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej zbiera i przetwarza dane Użytkowników w celu:
  1. kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat,
  2. realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres roku,
  3. zawarcia i wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b). Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat,
  4. marketingu bezpośredniego w tym otrzymywanie informacji handlowych (pod warunkiem, że Użytkownik udzielił zgody marketingowej), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. promocji lub reklamy działalności prowadzonej przez Administratora (pod warunkiem udzielenia zgody przez Klienta), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane będą przez okres piętnastu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  6. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  7. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.). Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat chyba, że dłuższy termin wynika z przepisów szczególnych regulujących kwestię przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

  4. W ramach procesu zakupów w Serwisie, Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu.

  5. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

  6. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika),
  2. nazwę stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwe,
  3. czas nadejścia zapytania,
  4. pierwszy wiersz żądania http,
  5. kod odpowiedzi http,
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście na Stronę Administratora nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

  7. Zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Jest jednak niezbędna, w celu wykonania Umowy, uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub uzyskania informacji handlowej.

  8. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik powinien podać prawdziwe dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim.

  III. Zgodność przetwarzania z prawem oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń

  1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Administrator stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

  IV. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (profilowanie)

  1. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować Profilowanie.

  2. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie informacji/statystyk zgromadzonych w plikach cookies. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować.

  3. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym Profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

  V. Uprawnienia Użytkownika

  1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: panizdrowko@gmail.com

  2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 8. dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

  3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

  4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

  VI. Udostępnienie informacji

  1. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie Administratora (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych.

  2. Dane Użytkownika mogą zostać w szczególności przekazane:
  1. do biura rachunkowego – w celu obsługi księgowo-rachunkowej Administratora,
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
  3. dostawcom systemu płatności internetowych,
  4. osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Użytkownika.

  3. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych (np. organy ścigania).

  5. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

  VII. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystywania

  1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ust. 2 poniżej.

  2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

  3. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.

  4. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

  5.Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

  6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

  7. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
  1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  2. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

  8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.

  9. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

  10. Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu

  11. z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie – pliki te będą zapisywane na urządzeniu końcowym”.

  VIII. Logi serwera

  Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  IX. Facebook Inc.

  Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram

  1. Administrator wskazuje, że Facebook Inc. oraz Alphabet Inc. mają siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako podmiot działający na terenie państwa trzeciego.

  2. Administrator wskazuje, że RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ nie stosuje się tam, co do zasady, przepisów europejskich.

  3. Administrator zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

  4. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram), wykorzystywanych przez Administratora, będą współadministrowane przez Facebook Inc. oraz Administratora.

  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, nick, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. (Facebook, Instagram) oraz w ramach kanału YouTube, wykorzystywanych przez Administratora mogą być dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook, Instagram czy YouTube, z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage lub subskrybujących kanał Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

  7. Administrator wskazuje, że więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc. można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

  X. Zmiana polityki prywatności i cookies

  1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

  2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

  3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.